Barcelona es mou contra el canvi climàtic 

Quan parlem de medi ambient i de desenvolupament sostenible és inevitable pensar sobre la mobilitat i, concretament, sobre el transport públic. El transport permet a les persones, independentment del seu nivell socioeconòmic, desplaçar-se ràpid i còmodament per la ciutat. Reduir l’ús de carburant, incorporar autobusos elèctrics o optimitzar el consum d’energia són alguns dels reptes que l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) està duent a terme a la Ciutat Comtal

TMB és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S. a., (FMB) i Transports de Barcelona, S. a.,(TB) que gestionen la xarxa de metro i bus per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que és la propietària de la totalitat de les seves accions. La societat Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.a., és la societat dominant del Grup que formula els comptes anuals consolidats. Les empreses de FMB i TB presten servei en l'àmbit de Barcelona i la seva àrea metropolitana, incloses dins del Sistema Tarifari Integrat (STI) de la regió metropolitana de Barcelona, i ho fan de forma totalment coordinada i que empresarialment es realitza compartint estructures corporatives i de gestió. 

 

Com bé explica el tècnic en mobilitat i treballados de l'empresa catalana, Carlos Morillo, TMB com a principal operador de transport públic de Barcelona ofereix dues xarxes regulars de transport (la de bus de superfície i la de metro subterrània) i diversos serveis de transport d'oci. Ambdós estan relacionats, segons ell, amb satisfer les necessitats de mobilitat i fer més còmodes i ràpids els desplaçaments dels ciutadans per motius de treball, compres, oci… També amb oferir un servei públic accessible per tothom juntament amb millorar la qualitat de vida i ambient en l’àrea metropolitana de Barcelona retallant les distàncies entre les diferents ciutats. 

Tot i això, és necessari comprovar, a través d’analitzar la situació del metro i l’autobús, si realment la situació actual de TMB és com la plantegen els professionals de l’empresa i veure si es correspon o no amb la visió que tenen els experts en la matèria i la mateixa societat.

 

D’aquesta manera és inevitable qüestionar-nos fins a quin punt s’estan duent a terme polítiques efectives per lluitar contra el canvi climàtic i, si s’estan exercint, com es milloraran de cara al futur.

morillo, tècnic tmb

MOBILITAT: AUTOBÚS I METRO

El factor més important i que qualsevol ciutat sostenible ha de tenir ben clar i lluitar perquè es pugui desenvolupar d'una manera correcta és la mobilitat. La mobilitat afecta la societat i, per tant al medi ambient, ja que si la gent ha d'utilitzar el cotxe o qualsevol mena de mitjà de transport privat el que estarà provocant serà un augment en la contaminació en comptes d'una reducció favorable.  És, per tant, Barcelona una ciutat que té la mobilitat pública com aspecte clau en la creació d'una ciutat sostenible? Per contestar aquesta pregunta, cal veure quina és la situació, primerament, dels autobusos i després dels metros per apreciar si realment aquest pla és efectiu. 

Tal com explica un conductor d'autobusos de Barcelona, José María Ibarra, la xarxa regular d’autobús estava formada, a partir de l’1 de gener de 2019, per 101 línies amb una longitud d'aproximadament 830 km.

 

A això se li ha de sumar que Transports de Barcelona opera els serveis de Barcelona Bus Turístic i el Tramvia Blau. Un element molt important és que el compromís de TMB amb la sostenibilitat i la millora de qualitat de l’aire fa possible disposar de la flota d’autobusos més neta d’Europa.

 

Com bé explica Ibarra, TMB substitueix cada any els autobusos que han esgotat la seva vida útil de 14-15 anys per d’altres més innovadors i eficients amb l’objectiu de reduir l’emissió de gasos contaminants. Però són només aquestes les polítiques que aplica TMB pel que fa als autobusos?

IBARRA, CONDUCTOR TMB

 “Quan vaig començar a treballar vaig conduir un Pegaso 6038, ara, en canvi, em costa recordar quan ser l’última vegada que vaig conduir un autobús que no fos híbrid”

El canvi d’autobusos és, segons TMB, gràcies al Pla Director de Sostenibilitat. El pla engloba projectes que es porten a terme per “trobar” la màxima eficiència energètica, disminuir l’impacte al medi ambient, millorar la qualitat de l’aire i per reduir les emissions contaminants produïdes pels vehicles i pels mateixos transports públics. Per aquest motiu, és present tant a autobusos com a trens intentant actuar sempre en els mateixos àmbits per tal d’evitar desequilibris entre els mitjans de transports.

 

Segons Carlos Morillo, un dels elements més destacats del Pla i que és una mesura contra contaminació és que des de l’any 2012, els autobusos de Barcelona estan situats en primera posició a Europa pels baixos nivells d’emissions de gasos i partícules nocives per a la salut de les persones. Això és possible gràcies a la utilització del gas natural comprimit i a la instal·lació massiva de filtres anticontaminants. A més a més, també es té com a objectiu delimitar la producció de gasos que generen l’escalfament global a través de la compra de vehicles híbrids i l’electrificació progressiva de la flota. 

Pel que respecta a aquesta mesura, segons TMB dels 1.140 autobusos que formaven part de la flota operativa a principis de l’any 2019, 383 estaven propulsats amb gas natural comprimit (GNC), 309 tenien motor híbrid i 9 eren propulsats amb motor elèctric pur, els quals representen un 61,5% de la flota.

 

Segons el professor del departament de geografia i qüestions ambientals de la UAB, Graham Mortyn, són dades molt positives pel que fa a altres països europeus, tot i que, tenint en compte el gran nombre de desplaçament que té TMB arreu de Barcelona seria necessari augmentar la flota a un 80% com a mínim.  

Els autobusos estan situats en primera posició a Europa pels baixos nivells d'emissions de gasos

Percentatge de vehicles propulsats amb GNC, híbrids i elèctrics

A més a més, l’any 2018 s’ha fet una forta inversió en la renovació de vehicles per continuar ampliant la flota ambiental d’autobusos de TMB.

 

Per exemple, s’han adquirit 127 autobusos nous en 7 lots al llarg de l’any 2018,

71 dels quals són propulsats amb GNC, 42 van amb motor híbrid i 14 corresponen a minibusos amb motor dièsel classificats com a Euro VI-C. Morillo també explica que TMB està fent la substitució d’autobusos dièsel i de gas natural comprimit de primera generació per autobusos híbrids, elèctrics i de gas natural més avançats, amb l’objectiu de reduir les emissions de diòxid de carboni (CO2), causants de l’escalfament global. Amb això, TMB estima que en 4 anys la flota d'autobusos produirà un estalvi de 27.880 tones de CO2, que pujarà a més de 50.500 tones en el còmput ampliat fins als 2023.

 

Un element que està relacionat amb l’anterior i que Pla de TMB té present és la contaminació atmosfèrica i acústica de la ciutat. Segons Mortyn el transport públic contribueix a la reducció de CO2 tot i que és necessari continuar treballant per minimitzar-ho. Per això, segons TMB, és necessari que es continuïn incorporant mapes d’emissions en la presa de decisions pel que fa a la distribució de la flota i la planificació de la xarxa per tal de reduir la contaminació de la ciutat.

Així, els mapes permeten preveure que l’any 2020 hi hagi una reducció, segons Morillo, de 1.091 Kg NOx diaris.

contaminació acústica a barcelona

Un últim factor que té molta importància en l’ús dels autobusos com a vehicles públics és l’ús dels carburants. 

Segons informa TMB, la flota d’autobusos durant l’any 2018 va consumir 16,9 milions de litres de gasoil i 11,2 milions de kg de gas comprimit.

 

Experts en la matèria com Morillo consideren que l’increment del carburant (un 4,5%) es deu al possible augment del nombre de quilòmetres recorreguts juntament amb el notable augment de la flota d’autobusos híbrids amb motor dièsel i elèctric que hi ha hagut en l'últim exercici, ja que com hem vist l’any 2017 hi havia 194 autobusos i actualment 296.

D’aquesta manera, segons TMB, el consum unitari de gasoil de la flota d’autobús s’ha situat en 57,43 litres per cada 100 km recorreguts, la qual cosa ha suposat un descens del 0,9% respecte de l’any anterior.

Mortyn considera que la dada és positiva i que és deguda a un major nombre de quilòmetres recorreguts per la flota de vehicles propulsada amb motor híbrid-dièsel, ja que són més ecològics perquè consumeixen menys carburant que els propulsats únicament amb motor dièsel respecte de l’any 2018.

Per aquest motiu, l’objectiu d’anar reduint el carburant i augmentant el nombre d’autobusos respectant el medi ambient és positiu complint així amb el Pla Director de Sostenibilitat. Això es veu clarament amb una dada oferida per TMB que indica que els autobusos amb motor híbrid-dièsel han recorregut un 47,5% més que anys anteriors gastant menys carburant. 

Consum de la flota per tipus de carburant

Segons dades oferides per l’oficina de mobilitat de Barcelona, la xarxa de metro de la capital catalana està formada per 8 línies i també pel Funicular de Montjuïc. En total, estem parlant de 121,4 km de xarxa i 158 estacions de metro.

 

Concretament, tres són automàtiques (línies 9/10 Sud, 9/10 Nord i la línia 11) i altres cinc són convencionals. També és important destacar que el 91% de la xarxa de Metro de TMB està adaptada a persones que tinguin problemes de mobilitat reduïda. 


La xarxa de metro requereix un volum de consum elèctric superior a 250 gigawatts hora, que equival a més de 250 mil milions de watts.

 

Tot i que és Barcelona Energia, comercialitzadora elèctrica propietat de l’ajuntament, qui subministra energia neta a tota l’Àrea metropolitana de Barcelona, aquesta energia elèctrica del metro de TMB és proveïda per Naturgy. L’energia és necessària per fer anar els trens del metro, il·luminar les estacions i fer funcionar des dels ascensors i les escales mecàniques fins a les màquines de venda de bitllets, entre altres instal·lacions.

 

Durant els últims anys, s’han implantat diverses accions destinades a millorar l’eficiència en l’ús de l’energia. Com bé explica Graham Mortyn, el metro pot funcionar cada cop més amb electricitat renovable com l’energia solar o les cèl·lules fotovoltaiques.

 

Per tal d’optimitzar el consum d’energia com indica el Pla Director de Sostenibilitat Ambiental, s’han reconfigurat les corbes de tracció del mode de conducció automàtic a les línies L1 i L3 i també s’han instal·lat dos recuperadors d’energia de tracció en frenada, que permeten reduir les pèrdues energètiques.

 

A més a més, s’ha millorat el subministrament elèctric amb la renovació de l’aparellatge de cinc centres transformadors de la línia L2 i, inclús, s’han substituït els fluorescents de les estacions per lluminàries LED, és a dir, per tecnologia de baix consum.  

 

El Servei de Medi Ambient de TMB està desenvolupant plans per reduir l’impacte ambiental i així, segons Graham Mortyn, disminuir les emissions de gasos en els ambients urbans, la qual cosa és bastant clau, ja que la vida de les persones està cada vegada més urbanitzada i, encara, ho pot estar més en les pròximes dècades.

 

És per això, que s’ha avançat cap a una transició energètica que ajudi a detenir el canvi climàtic i a reduir les emissions contaminants a l'atmosfera. Entre altres mesures, s’han renovat equips d’aire condicionat amb l’objectiu de retirar el gas R-22 que causa l’efecte hivernacle i s’han instal·lat un total de 22 carregadors elèctric en centres de treball del metro que estan destinats a subministrar energia a les furgonetes elèctriques de la flota auxiliar, que han substituït les antigues de motor dièsel. 

 

A partir d’acords amb diverses administracions com l’ajuntament de Barcelona o l’Agència Catalana de l’Aigua, també s’està aprofitant l’aigua filtrada en la xarxa de metro pel reg de parcs, jardins i horts urbans. Concretament, s’utilitza el 22% del total de l’aigua de la xarxa. El transport metropolità de Barcelona ha implantat criteris d’estalvi del consum d’aigua a les instal·lacions de metro, disposant de sistemes de tractament i reutilització d’aigües dels trens de rentada als tallers. A conseqüència d’això, el consum d’aigua ha estat de 78.810.000 litres segons les últimes xifres de TMB, sent el tercer any consecutiu que es produeix un descens. 

 

TMB es mou, la gent opina 

Un dels fets més destacats del darrer any ha estat el creixement de passatge que hi ha hagut en el conjunt del sistema de tarifes integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

 

El nombre d’usuaris transportats ha estat de 1.025 milions, superant així per primer cop el llindar dels 1.000 milions de viatgers i establint un nou màxim històric, segons la memòria corporativa de TMB.

 

Evolució dels viatgers a la xarxa de Bus (amb transports d’Oci)

Per contra, pel que fa als transports d’oci hi hagut un descens de viatgers. Els transports d’oci tenen la finalitat d’oferir transport públic als usuaris, sovint turistes, per conèixer la ciutat.

 

En el cas de la ciutat Comtal el formen el Barcelona Bus Turístic, el Tramvia Blau, el funicular i, per últim, el telefèric de Montjuïc. 

 

A aquesta davallada ha contribuït el tancament del servei del Tramvia Blau el mes de febrer per iniciar un pla de modernització de la infraestructura i la caiguda de la demanda del Bus Turístic des del darrer trimestre del 2017, afectada, molt possiblement, per l’atemptat del mes d’agost d’aquell mateix any a la Rambla de Barcelona.

Tanmateix, a partir del segon semestre del 2018 s’ha produït un canvi de tendència i una recuperació del passatge, ja que el nombre d’usuaris ha augmentat un 2,4% respecte del mateix període de l’any anterior, segons la mateixa memòria corporativa de TMB.

De la mateixa manera, en la memòria de l’entitat es destaca que el conjunt dels mitjans de Transports Metropolitans de Barcelona ha superat per primer cop els 600 milions de viatgers fet que ha permès assolir, per segon any consecutiu, un nou rècord de passatge amb els 615 milions de persones transportades.

 

Un creixement que, en major proporció, s'ha produït a la xarxa de metro amb un augment de 17,1 milions de viatgers respecte a la xarxa regular d’autobús amb un increment de sis milions d’usuaris. 

Evolució dels viatgers mensuals a la xarxa de Metro

El transport públic més utilitzat a Barcelona és el tramvia seguit pel metro.

 

El darrer any, segons dades oferides per TMB un total de 1.472.513 persones al mes van fer servir el tram respecte a les 1.294.763 que van emprar el metro. 

El canvi climàtic, el futur inminent de TMB

Per tal de millorar el servei als més de 1.025 milions d’usuaris transportats segons les últimes dades disponibles, el TMB s’ha fixat una sèrie d’objectius per al futur més pròxim.

 

Principalment, es basaran a mantenir la qualitat i el nivell del servei, garantir una mobilitat sostenible, tant pel medi ambient com per la ciutadania.

A curt termini, es vol millorar l’oferta actual a la xarxa de Metro i Bus, duent a terme les actuacions aprovades per l’ATM en l’elaboració del Pla d’Empresa 2018-2021, i visible a la memòria corporativa de l’any 2018.

Entre les actuacions més destacades trobem; pla de millora de bus, amb la incorporació de 43 autobusos nous en dies feiners a la xarxa en dues fases. Per exemple al setembre del 2018, quan es va augmentar l’oferta de dies feiners amb 21 autobusos més.

 

També s’implantarà un reforç a l’estiu en el trajecte de les línies que porten a les platges de millora de Bus. Així com la posada en servei de la línia 10 Sud de Metro, a Hospitalet de Llobregat, amb l’estació Ciutat de la Justícia, que segons el diari La Vanguardia es preveu que obri en el mes de novembre.

 

A banda de les millores relacionades amb la mobilitat i la freqüència dels horaris, el TMB també vol millorar en l’impacte mediambiental, per això ha establert un Pla per a la inversió en l’electrificació de la flota de Bus actual. El Pla proposa la substitució gradual de la flota actual en autobusos elèctric en el període 2018-2021 i la inversió necessària en infraestructura a les cotxeres i terminals de línia, tal i com s’exposa a la memòria corporativa ja citada anteriorment.

 

A més, el TMB ha preparat els principals objectius pels anys vinents. Aquests estan relacionats amb la qualitat ambiental de l’entorn territorial i, en conseqüència, sobre la salut de la ciutadania. Així ho confirma l’ATM, que ha enllestit la proposta de Pla Directori de Mobilitat 2020 - 2025, on es comenta com serà la mobilitat en els pròxims anys. Durant aquests cinc anys es preveu que hi haurà un total de 86 mesures, amb un cost estimat d’uns 100 milions d’euros.

 

El pla està estructurat en 10 eixos i, segons el mateix document, tracten diversos aspectes rellevants a partir de cinc vessants: una mobilitat més saludable i sostenible, més eficient i productiva, més segura i fiable, més inclusiva i equitativa, i més intel·ligent i digital. A més, el pla comenta que els aspectes ambientals clau s’associen amb el medi ambient, com la qualitat de l’aire i les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

 

Pel que fa a la qualitat de l’aire, destaquen els contaminants d’òxid nitrogen (NO2), el material particular en suspensió (PM10) i l’ozó (O3), sent l’àrea més pròxima a Barcelona la que concentra majors nivells de NO2 i PM10. Mentre que les emissions de gasos amb efecte hivernacle i adaptació al canvi climàtic estan relacionades amb afectacions a la xarxa viària, per exemple per pluges intenses, al transport ferroviari, com casos de tall de subministrament elèctric, així com les implicacions econòmiques que comporta -reparació de desperfectes- i la consegüent seguretat.

No obstant això, hi ha un tercer àmbit relacionat i que guarda més importància que els dos anteriors, es tracta de la salut de la població. En termes de NO2, gairebé un terç de la població total de l’àmbit, concretament el 28,93%, es troba exposada a nivells superiors legislats i recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), segons exposa el Pla de Mobilitat. El límit fixat per l’OMS és de 40g/m3.

 

D’aquesta manera, els principals objectius del Pla són: millorar la qualitat de vida, garantir l’accessibilitat de la ciutadania, aconseguir una mobilitat sostenible i millorar la gestió del transport. Uns reptes que, juntament amb els objectius a curt termini, busquen equilibrar la funció del transport públic i els seus efectes al medi ambient i a la societat de la forma més eficient possible.

 

El transport públic a Barcelona fa la seva funció. Hi han dades que ho demostren, opinions que ho sustenten i experts que consideren que anem pel bon camí. Tot i això, cal seguir en la mateixa línia, no ens podem conformar, hem de continuar fent accessible el transport a tothom, utilitzar menys carburant, augmentar la flota d'autobusos elèctrics, millorar el consum d'aigua i respectar, en definitiva, el medi ambient. TMB és, en poques paraules, un referent europeu en tots els àmbits i hem vist exemples que ho mostren, però ens hem de preparar, ve un futur complicat i els temes socials, polítics i econòmics no tindran cabuda si no frenem el canvi climàtic, una situació que Barcelona fa anys que porta combatent, indubtablement.

 

Una mobilitat més saludable i sostenible, més eficient i productiva, més segura i fiable

HEBES WEB-04.png

HEBES MEDIA 2019

Universitat Autònoma de Barcelona

Qui som

  • Twitter Icono blanco
  • Blanco Icono de YouTube
  • Blanco Icono de Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now