EL PORT I L’AEROPORT SÓN ELS PRINCIPALS AGENTS CONTAMINANTS DE BARCELONA

Segons un estudi de l'ONG Transport and Environment (T&E), Barcelona és la ciutat europea amb més contaminació derivada dels creuers. Les tones de gasos contaminants que emeten a l'atmosfera quan arriben i marxen les naus, però també mentre estan al port amb el motor en marxa, fan que el port de la capital catalana sigui el que concentra més sofre, òxids de nitrogen (NOx) i micropartícules contaminants. Les dades de l’informe Mobilitat i qualitat de l’aire 2018 de la Diputació de Barcelona demostren que la contribució del Port a la contaminació de l’aire l’any 2014 va ser del 13% de les emissions de NOx i del 19% de les de partícules en suspensió (PM10). 

L’UBA assegura que els impactes climàtics del trànsit aeri són de dos a cinc vegades més grans que les meres emissions de CO₂, responsabilitzant al sector aerocomercial del 5% de l'efecte d'hivernacle global. A més, segons informa l’agència, els avions en espera d'autorització per poder aterrar influeixen significativament en els nivells de contaminació i en el mal a la salut dels qui viuen a prop d'un aeroport. Segons dades de l’informe de la Diputació de Barcelona, l’Aeroport de Barcelona-el Prat, situat a 3 km del port, va contribuir l’any 2014 amb el 7% dels NOx i l’1% de les PM10.

 

 Barcelona és la ciutat europea amb més contaminació derivada dels creuers

D’altra banda, segons l'Agència Federal del Medi Ambient a Alemanya (UBA), el sector de l'aviació és responsable de prop del 2,5% de les emissions de diòxid de carboni (CO₂) a escala mundial. A més de CO₂, les emissions causades pels avions també inclouen òxid de nitrogen, sofre, fum i vapor d'aigua. 

La Verónica Arcas, graduada en Biologia i estudiant de doctorat a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, ens explica què són aquests compostos químics i com afecten al medi ambient


Verónica, biòloga

UN PLA PER REDUIR LES EMISSIONS DEL PORT

La proximitat dels ports a les aglomeracions urbanes, que són els receptors més sensibles de les afeccions de l'activitat portuària, com la qualitat de l'aire o les molèsties per soroll, ha fet que els grans ports hagin dedicat la seva atenció als problemes mediambientals derivats de la seva activitat. 

Igualment, la indústria naviliera també ha d'adaptar-se a la nova normativa ambiental que afecta els vaixells pel que fa als nous i estrictes límits d'emissió de gasos contaminants en compliment de l'Annex VI del Conveni Marpol, el Conveni Internacional per Prevenir la Contaminació pels Bucs. 

Segons la memòria vigent (2016) del Port de Barcelona, fa anys que s'emprenen actuacions per reduir l’impacte de la seva activitat sobre l’entorn, principalment en la qualitat de l’aire i de les aigües. El seu objectiu principal és vetllar perquè l’activitat que es desenvolupa al port tingui la mínima incidència sobre l’entorn i sobre els recursos energètics.

En aquest context, el Port ha elaborat el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire del Port de Barcelona. Aquest s'emmarca en dos plans d'abast territorial superior aprovats per la Generalitat i per l'Ajuntament de Barcelona: el Pla d'actuació per a la Millora de la Qualitat de l'aire de la Regió Metropolitana - Horitzó 2020 i el Pla de Millora de la Qualitat de l'aire de Barcelona 2015-2018, respectivament. 

Una de les accions més destacables del Pla és la promoció del gas natural liquat (GNL) com a combustible alternatiu al gasoil i el fuel per a vaixells, maquinària de terminal i camions. El GNL redueix un 80% les emissions de NOx i suprimeix totalment les emissions de partícules sòlides en suspensió i d’òxid de sofre.

Una altra actuació és implantar una política de bonificacions ambientals per bonificar el 5% de la taxa dels vaixells (que és el màxim que permet la llei vigent), de manera que s'incentivi l'arribada de ferris, creuers i vaixells de càrrega més nets.

 

En aquest sentit, el Port està negociant per tal d'instar a un canvi en la llei que permeti bonificacions de fins al 40% de la taxa al vaixell per motius mediambientals. 

Amb tot això, cal destacar que el 90% dels creuers que visiten el Port de Barcelona són dièsel-elèctrics, segons dades del Port de Barcelona. La majoria d'aquests creuers són nous (fabricats del 2010 endavant), cosa que garanteix entre un 15 i un 20% menys d'emissions que els vaixells construïts abans de l'any 2000.

El Port està negociant perquè la llei permeti bonificacions de fins al 40% de la taxa al vaixell

AEROPORT DEL PRAT: MESURES A FAVOR DE LA QUALITAT DE L’AIRE

Segons l'informe Informació Ambiental 2015. Aeroport de Barcelona-El Prat, elaborat per l'empresa  de gestió d'aeroports espanyols, Aena; l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental (SGA) que identifica tots els aspectes que tenen un impacte significatiu en el medi ambient.

 

El SGA d'aquest aeroport és auditat anualment per comprovar que està correctament implementat i és conforme a la norma internacional.

Segons s'explica a l'informe d'Aena citat anteriorment, un aspecte molt important dels aeroports pel que respecta a la contaminació és la qualitat de l'aire.

 

El Departament de Medi Ambient de l'aeroport de Barcelona realitza un seguiment dels nivells de contaminants atmosfèrics en immissió en quatre estacions per controlar la qualitat de l'aire. 

En aquestes estacions es mesuren de manera automàtica les concentracions dels següents contaminants: monòxid de carboni, diòxid de sofre, monòxid i diòxid de nitrogen, ozó i compostos orgànics volàtils. De manera manual, també es duen a terme campanyes de mesurament de partícules i de benzè. Les estacions se situen a l'aeroport i punts estratègics del seu entorn, com les localitats de Gavà, El Prat i Viladecans.

A més, l’aeroport fomenta l'ús responsable de les instal·lacions i equips amb emissió de contaminants a l'atmosfera i executa els programes de reducció d'emissions aplicables a l'aeroport en la reglamentació ambiental vigent derivats de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per a l'ampliació de l'aeroport i dels Decrets 226/2006 i 152/2007 de la Generalitat de Catalunya, dirigits a millorar la qualitat de l'aire ambient en els municipis del Baix Llobregat.

A més de les activitats dutes a terme per Aena, l'aeroport de Barcelona-El Prat realitza la vigilància ambiental de totes les activitats desenvolupades per empreses externes. Aquest seguiment es realitza mitjançant el Pla de Vigilància Ambiental (PVA), que és l'instrument documental que tota empresa ha d'emplenar abans de l'inici de l'activitat i en el qual figura tots els incidents relacionats amb el medi ambient. 

Finalment, des del punt de vista de l'eficiència i de l'estalvi energètic, l'aeroport ha anat incorporant mesures i mecanismes de millora.

Tal com afirma l’empresa espanyola d’infraestructures i energies renovables, Acciona, el canvi climàtic no es pot evitar. Tot i això, és possible la reducció dels seus efectes i l’adaptació a les seves conseqüències, és a dir, es pot combatre mitjançant l'aplicació de mesures a petita i gran escala que ajudin a frenar-lo.

 

Per tant, tenint en compte l’impacte mediambiental que tenen el Port i l’Aeroport de Barcelona, és important que s’apliquin i se segueixin els diferents plans per reduir les emissions contaminants. 

Bartoli proposa com a manera de reduir les emissions de NOx, tant al port com a l’aeroport, la renovació dels combustibles que requereixen els vaixells i els vehicles logístics.

Si s’utilitzen combustibles de major qualitat, el motor treballa a menor temperatura i els òxids de nitrogen que generen són inferiors

L'objectiu principal del Pla és establir unes actuacions concretes i específiques que permetin reduir les emissions a l'atmosfera de l'activitat del Port de Barcelona, especialment dels òxids de nitrogen (NOx) i de les partícules en suspensió (PM10). Segons estudis de la Generalitat de Catalunya, suposen entre un 15 y un 20% del total de les emissions de la regió metropolitana de Barcelona. 

El Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire del Port de Barcelona consta de 25 accions que es desenvolupen en 53 actuacions i que estan agrupades en 9 eixos.

L’Albert Bartroli, professor del grau de Ciències Ambiental de la UAB, exposa que com més altes són les temperatures en què treballen els motors de combustió, les emissions de gasos són més elevades. Si s’utilitzen combustibles de major qualitat, el motor treballa a menor temperatura i els òxids de nitrogen que generen són inferiors.

 

Segons Bartroli, existeixen altres maneres de minimitzar la formació d’aquests òxids, com els catalitzadors, que actualment s’estan aplicant als cotxes. D’altra banda, les emissions de partícules (PM10) es generen a conseqüència del desgast dels pneumàtics.

HEBES WEB-04.png

HEBES MEDIA 2019

Universitat Autònoma de Barcelona

Qui som

  • Twitter Icono blanco
  • Blanco Icono de YouTube
  • Blanco Icono de Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now