EL PERSONATGE DE LA SETMANA

És cert que les dones cobren menys que els homes pel mateix treball?

Iñigo Errejón defensa que hi ha una gran bretxa salarial a Espanya

herrejon.jpg

Iñigo Errejón després d'una discussió sobre els pressupostos al Congrés. Font: Instagram d'Iñigo Errejón

Per Anna Casanova

27 de novembre de 2020

Iñigo Errejón ha publicat al seu compte de Twitter la següent afirmació:

Tweet Errejón.png

Afirmació d'Iñigo Errejón. Font: Twitter

Què mostren les dades?

 

La consultoria Korn Ferry ha realitzat un estudi que pretén desmentir la presumpció que els homes i les dones es troben separats per una bretxa salarial molt alta. Aquesta anàlisi pren una base de dades amb més de 20 milions de salaris de 25.000 organitzacions a 33 nacions diferents. Per tant, Korn Ferry ha comparat a homes i dones que tenen el mateix càrrec, treballen a la mateixa empresa i realitzen les mateixes tasques.

 

Els resultats mostren que a Espanya, Gran Bretanya i la resta dels països Europeus, la bretxa salarial és inexistent o té molt poca presència. Aquesta diferència salarial, sense tenir en compte el càrrec o l’empresa de cada treballador arriba a un màxim del 5.3% a tot el món. En canvi, si el reduïm als més de 7 milions de treballadors analitzats, els quals realitzen les mateixes funcions a la mateixa empresa, la diferència salarial es redueix en un 0.5%.

 

Les recerques alternatives sobre desigualtat salarial que trobem, com la del Ministeri de la Dona espanyol o de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials mostren des d’un 12% fins a un 18% de desigualtat en els sous entre homes i dones. No obstant això, aquests estudis només representen la mitjana de les diferències entre els ingressos bruts per hora entre treballadors de sexe masculí i femení. Per tant, és una anàlisi salarial entre gèneres desajustada, ja que no té en consideració factors que presenten una influència directa sobre aquesta diferència com l’educació, l’experiència laboral, les hores treballades o el tipus de treball. En el cas d’alguns estudis més ajustats, aquests només eliminen les diferències socioeconòmiques i laborals, però segueixen creant una estadística comuna entre salari/hora d’homes i dones.

 

El Ministeri de la Dona també afirma en la seva recerca que “la utilització del salari per hora com a base per a calcular la bretxa salarial entre homes i dones pot emmascarar també diferències sobre les quals no es pren un control específic, com les pagues extres, els complements per rendiment o les remuneracions especials en temporades concretes”. Korn Ferry tanmateix, demostra tot el contrari. Si s’acota la investigació a factors condicions equitatives entre homes i dones, com seria analitzar el mateix tipus de càrrec a la mateixa empresa la bretxa salarial es redueix.

Elaboració pròpia creada per Anna Casanova

Hi existeix, en canvi, un aspecte a destacar entre homes i dones que és preocupant a tots els països. Aquest és la diferència de sou total si només es comparen els llocs de treball sense establir diferències entre càrrecs. Si s’estudia d’aquesta manera, la majoria d’alts càrrecs són assumits pels homes. Això, reflecteix les dificultats de les dones per a aconseguir treballs millor remunerats.

 

Aquesta diferència de les posicions de treball entre gèneres es deu a diversos motius. Un d’ells, és la diferent distribució de les responsabilitats familiars. Segons l’Organització Internacional del Treball, a Espanya les dones inverteixen 263 minuts diaris de mitjana a la feina de cures no remunerades mentre que en els homes, el temps invertit disminueix als 126 minuts diaris. És a dir, l’home treballa una mitjana d’hores més alta en comparació a la dona. Un altre dels motius és el funcionament del mercat laboral, on la majoria de candidats a exercir posicions amb més responsabilitats són homes.

Elaboració pròpia creada per Anna Casanova

A més, estadísticament, els homes s’interessen més per professions relacionades amb la tecnologia. En canvi, les dones prefereixen professions relacionades amb el tracte personal. Per exemple, només el 17% dels oficis sobre la manufactura de tecnologia a Espanya són dones, segons Eurostat. En canvi, només el 15.8% dels infermers són homes, segons INE.

 

 

Què fer si es cobra menys pel mateix treball a Espanya?

 

L’Estatut de Treballadors d’Espanya indica que el salari entre dones i homes ha de ser el mateix, amb independència de gènere. No obstant això, no contempla sancions per discriminació salarial. Per tant, si una dona o un home es troba davant d’una discriminació salarial ha de reivindicar aquesta injustícia davant l’empresa i intentar arribar a un acord. Si la direcció silencia a aquesta persona traient-la del seu càrrec, el més recomanable és proclamar un acomiadament improcedent i denunciar-ho a la Inspecció de Treball, al·legant el dret fonamental a la igualtat, ja que la causa per la qual han despatxat a aquesta persona no és legítima. Cal destacar que el termini màxim per reclamar aquesta diferència salarial és d’un any.

 

 

Situació legal contra la discriminació a Espanya

 

L’article 14 de la Constitució Espanyola, al Conveni 100 de l’Organització Internacional del Treball, el Pacte Internacional de Drets econòmics, Socials i Culturals o els mateixos fonaments de la Unió Europea contemplen la igualtat salarial com un dret inherent a qualsevol ciutadà.

 

A més, des de l’any 2007 la legislació espanyola promou l’adopció de mesures concretes per a garantir que no existeixin diferències entre gèneres, a partir de la Llei Orgànica per a la igualtat Efectiva de Dones i Homes.

 

Recentment, el govern ha aprovat també una legislació publicada al Bolletí General de l’Estat per a assegurar la igualtat salarial entre homes i dones, la qual obligarà a les empreses en un termini màxim de sis mesos a publicar els sous dels seus treballadors. Si es neguen a divulgar-ho, aquestes empreses podrien ser multades.